Predškoláci a technológie – čo dovoliť troj - až päťročným deťom?

Deti vo veku troch až piatich rokov už väčšinou navštevujú materskú školu. Sú teda v každodennom kontakte s inými deťmi a rozprávajú sa o tom, čo robia doma, majú svoje záujmy a sú otvorené všetkému novému. Ak sa doteraz nedostali do styku s modernými technológiami, v tomto období sa to udeje.

Tablety, mobily a počítače v rukách troj - až päťročných už môžu byť prospešné, pokiaľ sa ich používanie riadi jasnými pravidlami a zásadami.  Počítačové hry a programy majú mať svoj obsah a úroveň vývinovo prispôsobené detskému užívateľovi. Takto prispôsobené programy v tabletoch a ostatných zariadeniach sa majú zakladať na tom, čo už dieťa vie a pomáhať tieto vedomosti prehlbovať a rozširovať. Do spoznávania sveta zapájajú všetky zmysly dieťaťa. Povzbudzujú k aktivite a interaktivite, rozvíjajú kreativitu i jazykové zručnosti.  Nakoľko sú deti v predškolskom veku veľmi zvedavé a vynaliezavé, tieto digitálne hry vedia u nich vzbudiť záujem o objavovanie. Deti majú bohatú fantáziu, takže aj programy vyvinuté pre deti majú podporovať ich predstavivosť, podnecovať ich k riešeniu rôznych úloh a problémov, čím si budú rozvíjať svoje myslenie a samostatnosť. .

Je však dobré mať na pamäti, že technológie v žiadnom veku nemajú byť jedinou voľnočasovou aktivitou. K tomuto obdobiu detstva neodmysliteľne patrí umenie, pohyb a socializácia s inými deťmi. Preto siahajte aj po knihách, piesku, vode a hudbe. Dovoľte deťom objavovať prírodu a blízke okolie. Zabezpečte priestor, kde sa môžu zoznamovať s inými deťmi a učiť  fungovať vo vrstovníckych vzťahoch. Hra s hračkami alebo vonku popri vyššie spomenutých aktivitách zabezpečí zdravý psychický, telesný a sociálny vývin.

Odborníci prinášajú nasledujúce odporúčania pre používanie technológií predškolákmi:  

  • Dbajte na čas, ktorý deti trávia na počítači. Deti totiž v predškolskom veku podľa výskumníkov trávia na počítači 2,2 až 4,6 hodín denne. Ideálna doba podľa nich je asi 15-20 minút denne. Po tej dobe pozeranie sa do vysvietenej obrazovky začína mať negatívne účinky ako bolesti hlavy, očí, zlé držanie tela, ťažšie ukončenie hry a pod.

  • Vyhýbajte sa tomu, aby ste hovorili deťom, čo majú robiť. Doprajte im slobodu a dovoľte im objavovať. Samozrejme to neznamená, že nebudete tušiť, čo vaše dieťa na tablete robí a aké aplikácie používa.

  • Povzbudzujte deti k spolupráci so súrodencami a vrstovníkmi. Tým, že sa pri tablete striedajú, a čakajú, kým na nich príde rad, rozvíjajú svoje sociálne zručnosti nevyhnutné pre neskorší život.  

  • Prejavujte úprimný záujem o činnosť vašich detí.

  • Naučené zručnosti preveďte do praxe v reálnom živote.

  • Vyberajte programy a aplikácie, ktoré zodpovedajú veku a schopnostiam vašich detí.

Zaujímajte sa o to, ako Vaše deti tieto aplikácie používajú . Rozprávajte sa o tom, čo ich fascinuje. Môžete sa naučiť hrať ich obľúbenú hru a zahrať sa s nimi, alebo spolu pozerať obľúbený program. Aby ste však vašim troj až päťročným deťom zabezpečili zdravý vývin, nezabudnite limitovať čas trávený s obrazovkou v ruke. Veďte  ich aj k iným voľnočasovým činnostiam a organizujte spoločné rodinné programy.

Článok Silvii Érsekovej - autorky O deťoch

Používané zdroje:

1.      M. Gregussová, M. Drobný: Deti v sieti. Ako chrániť seba a naše deti na internete. eSlovensko 2013

2.      Ako sa správať bezpečne na internete? Praktický návod pre deti a rodičov. Microsoft. Bezpečne na internete, brožúra

3.      C. Meggitt: Child Development An Illustrated Guide. Third edition 2012, Pearson Education Limited, Edinburgh Gate.

4.      D. Kolibová (2017): Virtuálny svet a jeho vplyv na psychiku mladého človeka in Psychológia a patopsychológia dieťaťa, ročník 51, číslo 2-3

5.      I. Škodáček (2017): Vplyv mediálnej kultúry na správanie detí a mládeže in Psychológia a patopsychológia dieťaťa, ročník 51, číslo 4

6.      J. Zvěřinová, P. Janošová: Hraní počítačových her u adolescentů ve vztahu k jejich tvořivosti in Psychológia a patopsychológia dieťaťa, ročník 46, číslo 2

7.      http://techandplay.org/parents-caregivers

8.      www.commercialfreechildhood.org

9.      http://www.screenfree.org/wp-content/uploads/2014/01/screentimefs.pdf